is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgevallen van Olaudah Equiano of Gustavus Vassa, den Afrikaan, door hem zelven beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olaudah Equiano, of Gustavus Vassa. 215

was, als de mijne, in die oogenblikken — doch hoe wij den dood ontkoomen zouden, wist ik niet.

De Kaptein gaf aanftonds bevel, om de luiken toetefpijkeren , ten einde de flaaven die in het ruim waren, het uitkoomen te beletten. Er bevonden zich meer dan .twintig in het zelve; die alle onvermijdelijk hadden moeten verdrinken, indien dit bevel gehoorzaamd ware geworden. Zoo draa ik hoorde , dat men de luiken zoude toefpijkeren, dacht ik, dat mijne zonde de oorzaak daar van was, en dat G od het bloed deezer menfehen van mijne hand zoude eisfehen. Dit denkbeeld trof mijn' geest op dien oogenblik zoo geweldig , dat ik , geheel bedwelmd ,' in zwijm viel. Ik kwam weder tot mijzelven , juist zoo als het volk begon de luiken toetefpijkeren. Dit bemerkende, gebood ik hen optehouden. De Kaptein zeide , dat het moest gefchieden. Ik vroeg hem, Om wat reden? Hij gaf ten antwoord , Dat elk zou trachten in den boot te koomen , welke maar klein was, en dat dit oorzaak zou zijn, dat wij alle verdronken; want de boot kon ten hoogften niet meer dan tien man voeren. Ik kon mijne gemoedsontroering nu niet langer bedwingen, en zeide hem, dat hij verdiende te verdrinken, omdat hij niet wist hoe een fchip te beftuuren. En ik geloof indedaad, dat het volk hem over boord geworpen zou hebben, indien ik hun daar van flegts iets had doen bemerken. De luiken werden echter niet toegefpijkerd. En dewijl niemand van ons alsnog het fchip verlaaten Q 4 kon-