is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Vrankrijk. (Veel meer dan een roman.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 71 )

aiet uitblusfchen! Neen! op de fteilte van den afgrijslijken afgrond heb ik gewandeld; ik heb er al de verschrikkingen aanfchouwd, die er nimmer aan een zo bedaard oog als het mijne ontfnappen. Daar heb ik geleerd te wanhoopen en te fterven, zonder mij zelve aantetasten.

Vaarwel, beminde Moeder! 0 Mogt

ik u airede omhelzen! Zo gij niets voor mij bij Elize kunt verkrijgen, keer dan fchielijk tot uwen kwijnenden Zoon terug. pnthoud hem dan de troost niet, van op uwen boezem, te fterven!.

Ik ben, enz.

NEGENDE BRIEF.

HENRIETTE AAN FERDINAND. HARTLIJKGELIEFDE ZOON!

In welk een gedugt gevaar hebt gij u bevonden ! Hoe na zijt gij aan u verderf geweest ï Ach! had gij nog iemand noodig, om u aan uwe Moeder te errinneren ? Hoe is 't mooglijk, Ferdinand! dat ik zo geheel uw geheu.

E 4. gen