is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Vrankrijk. (Veel meer dan een roman.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 72 >

gen ontfnapt was, ineen tiidftip, waarin g§

mVj voor eeuwig ftond te verlaaten? -

Zekerlijk dagt gi] niet aan mij, want had gr) dit, volgens uwe gewoonte, gedaan, het verfoeilijk denkbeeld van een zelfmoord ware nimmer in uw ziel opgekomen.

Maar ik ben blijde, dat gij tot het pad derdeugd, tot het kleide der reden zijt wedergekeerd! Bid God ernftig en onophoudiijk, miin Zoon ! dat hij u voortaan behoede! Hij is de üitdeeler der tegenfpoeden, maar Hij is ook de Toevlugt en Redder der ellendigenf Wanneer wij zijne kastijdingen uit het regteoogpunt befchouwen, dan zullen zij ons nimmer tot wanhoop drijven.

Wat dien vreemdeling betreft, hij bewyst u uitneemende weldaaden , die de hoogfte erkentenis verdienen, zo lang gij hem als vreemdeling befchouwt, maar hij werd verachtlijk, hij werd haatlijk in mijne oogen, za. dra gij mij zijnen naam noemdet.

Dit verbaast u! maar was ik In de

mooglijkheid om u alles te kunnen zeggen,, gij zoud mij gelijk geeven, en gij zelf zoud verder gaan dan ik ! Die Hendrik * * * is onze grootfte vijand, die wij het meest te vreezen, en het eerst te ontvlieden hebben.

Ver.