Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORREDE.

beflisfchcn. Meer dan eene proeve is het niet; dit gevoel ik. Lang heb ik naar iets beters van deezen aart gewenscht; lang heb ik het verwagt van mannen, die ik tot zulk eene taak veel bekwaamer ken dan myzelven;en 't is alleen de meer en meer afneemende waarfchynlykheid van mynen wensch en hoop vervuld te zien, waardoor ik eindelyk tot deeze onderneeming aangefpoord ben geworden.

Schoon ik naauwlyks durf hoopen, dat dit werk door anderen, by de opcnbaare godsdienstige vergaderingen, zal gebruikt worden, waartoe het eigenlyk gefchikt is ; kan het toch by de huislyke en afzonderlyke Godsdienstoefeningen gebezigd worden. De weeklykfche Gebeden, de Feestgebeden, de Aanfpraaken en Gebeden voor, by en na het gebruik des heiligen AvondmaaJs enz. zullen de afzonderlykc aandacht van een enkel perfoon of huisgezin even zo wel als de aandacht eener gantfche Gemeente onderhouden kunnen. Sommige Gebeden zyn

mis-

Sluiten