Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF GEBEDEN VOOR DE PREDIKAATSIE. if

wyderd hebben, veroorzaakt ons kommer eri berouw, ö Dat wy nooit gezondigd, nooit den weg der deugd verhaten hadden! ö Dat wy toch van nu aan nooit weder willens en weetens zondigden! ö God bevestig gy-zelf ons in deeze gezindheden, en laat u dezelven welbehaaglyk zyn. Wees ons genadig, en vergeef ons onze zonden, door Uwen Zoon, Jefus Christus, dien gy ons tot een' Heiland en Zaligmaaker gefchonken hebt. Bevestig en verfterk ons in den affchuw tegen het kwaade en in de liefde tot het goede, en help ons het opgevatte voorneemen van verbetering zonder uitftel getrouwelyk in 't werk ftellen,om uwer eeuwige liefde wille. Amen*

VIL

OP FEEST- EN AVONDMAALSDAGEN.

ö God, die onze God en onze Vader zytj vroome blymoedigheid, verzamelt ons heden voor uw aangezicht! Blyfchap over uwe weldaaden en over onze gelukzaligheid, Blyfchap over de groote, zalige gedachten, dat Wy uwe kinderen, verlosten van uwen Zoon, Jefus * en erfgenaamen des eeuwigen levens zyn!

B Ze-

Sluiten