Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

aanheemen , en zyn Broeder, Graaf Lodewyk van Nasfau had dit nevens hem, by al de gereformeerden 2,00 dikwyh en zoo fterk aangedrongen , (zynde hetverfchil naar het gevoelen dier Vorfted en'de Hoofden der verbondene Edelen te gering, Om deswegen gedeeld te blyven) dat hunne Excellentïèn by zomtnige heethoofden daar over in het Oog liepen , en niet wel fcheenen betrouwd te worden. Deeze heilzaame voorflag wera daaiorri Volftrekt van de hand geweezèn, en, gelyk de uitmuntende Hiftorie-fchryver Hoofd Zegt , verworpen, door het bedryf van drie of vier Leeraars.—

Geen wonder egter, dat het zoo lang gefoldé en vervolgde Lutherdom in Nederland , tot nog van den zuurdeegzem van Geweetensdwang niet geheel gezuiverd — dat Lutherdom , het welk fteeds met roem gedraagen en ongefchonden bewaard had de eerekroon, welke Willem de Ifte, in het jaar 1567 om het hoofd van het zelve gevlogten had, roemende deszelfs gehoorzaamlmd: aan de Overheid te Antwerpen, en trouwen byftand tegen de gèenen , die de voorjz. Stad in groote onrust en beroerte hadden gebrast, en waar over dé gemelde Hiftorie-fchryver zig in deezer voegen Uitlaat : En dus moest Antwerpen deezen dag zyne behoudenis aan de Lutherfclien dank weeten, — Geen wonder, herzeg ik, dat eindlyk het Lutherdom een vrolyk licht van Godsdienst ■ vryheid zag opdagen,en zintsongeftoord genooten heeft!

Wy leeven nog zonder vrees, onder onzen Wynftok en vygeboom. — Wy ondervinden nog de gunstryke preuvcn van Gods genadige nabyheid, in de bedeelinge van zyn Woord en Sakramenten. Ik mag dus wei met Ezaias zeggen : Schouwt Zion aan , de Stad omes Stichts ;

G 2 we

Sluiten