Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

„ wanneer komen zal het volkom em, dan zal uet

„ /lakwerk ophouden. " Maar weeten wij nu

hier van het rijk der dieren nog maar zeer wijnig; kennen wij zelfs die niet eens geheel, die wij reeds lang befchouwd hebben en dagelijks zien; blijven ons nog zo veelen, voor het gewaapende oog onzichtbaare, geheel verborgen; zijn 'er veelligt, ja waarichijnlijk, nog zoorten, die nog nooit van menfehen gezien, en dus nog geheel onbekend zijn, en kunnen wij hier nog niet het duizendfte gedeelte van Gods Almagt, Wijsheid en Goedheid doorgronden, die in het rijk

der dieren ligt opge.flooten: o hoe veel zal 'er

dan niet, in geenen volmaakteren toeftand voor ons te Ieercn zijn, wanneer wij deze dieren zullen wederzien! Hoe zullen zij allen, en zelfs diegecnen, die wij hier geringiichtcn, voorwerpen van onzen uavorfchenden Geest zijn! Hoe zullen wij daar, door eene volmaaktere kennis van hunne huishouding, natuur en werkzaamheid, meer en meer de onnafpeurlijke Wijsheid des Scheppers leeien bewonderen! Hoe zal -ons de verheerlijkte ftaat diergeenen , die wij hier, met ons, in den ftaat van onvolmaaktheid gezien hebben , tot aanbidding van de liefde des Onüindigen 1100-

peni En welk -een fpice'.-:cnd bewijs i.-

dit niet weder voor hunne voortduuring. Zouden zij, door den dood vernietigd worden; hoe veele voorwerpen van befchouwing zouden 'er dan in den Hemel minder- zijn? Hoe veele wei ken van jSe^s E 2 han-

Sluiten