is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinderen mijner luimen; of Verhaalen en mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 4 6 BEPROEFDE LIEFDE.

Fritz. Door uwe vergiftige tong zou het daar niet veilig zijn.

Frans. De hemel behoede! wie zou zich aan den heffing onzes overften durven vergrijpen. Hij wil immers altoos dat de compagnie hem tot een voorbeeld neeme.

hritz. Jammer maar, dat gij en uw's gelijken zulke voorbeelden niet volgt.

Frans. Hm, het zou vrij grappig ftaan als elk foldaat bij de armé, in ftede van patroonen, een boek in den zak droeg, en in plaats van een fchot te doen, aan den vijand een lierzang voorlaze!

Willem (bezadigi). Laat dat aan zijn plaats, R o h r, reder vermaakt zich naar zijn eigen welgevallen.

Fritz. En dat raakt ook niemand, verftaat ge mij?

Frans ([pottende). Als ik nu zeide, dat ik u niet verfta, wat dan?

Fritz (driftig). Dan zou ik het u duidelijker -doen verftaan.

Frans, o Ho! dan zoude ....

Willem (tegen Fritz). Laat hem loopen, antwoord hem niet.

Beiden zwegen zij, maar Frans Rohr bleef nevens hen medeficnteren, ,, waar gaat gij dan heen?" begon hij op nieuw.

j . Wil-