is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinderen mijner luimen; of Verhaalen en mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

US BEPROEFDE LIEFDE.

Verfchoon mij, mevrouw! zeide het fchoone ichepzel, verfchoon mij, dat ik u dezen morgen fcheen aftewijzen, maar gij weet niet hoe gevaarlijk het hier is, medelijden voor ongelukkigen te toonen. Vertrouw mij uwen nood! uwe gedaante en de angst, welke op uw gelaat is uitgedrukt, doen mij verlangen u van nut te konnen zijn. — Ik bezit eenen zekeren invloed. — Spreek vrijmoedig.

Ach! zulk een ftem, zulk eene vriendelijke, innige goedheid was voor Hansje's oor en hart iet Vreemds geworden. Zij barstte uit in tranen, maar het waren tranen van wemoedige vreugde. Het ongekunftelde verhaal van hare eenvoudige gefchiedenis trof Therefia. Zij hield de goede vrouw, met wie zij zich verzustert gevoelde, bij zich ten avondeten, en zette zich intusfchen neder om een briefje te fchrijven. Daar na onderhield zij haare gast met ongedwonge blijmoedigheid, en vermeed zorgvuldig een fnaar te roeren, welke niet met nuttige fcherts overeenftemde. Hansje, met eene nieuwe hoop bezielt, vergat haar geleden leed. Alles wat Therefia fprak, was zoo wel gedagt en fijn uitgedrukt, dat het zelfs de oplettenheid der vrouwelijke kunne niet konde ontfnappen. De weinige uren, tot aan den maaltijd, vervlogen zacht en fnel. Men zette zich aan tafel, en toen Hansje het fervet opnam, lag de reispas op haar tafelbord.

VEER-