Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 DE MAN D E II

geworden, en ik, ik durve het 'er ook op waa-

gen. Wat zou hij ook in de Kerk doen? Hij

heeft Jan Arendts en Roel»/ Pieterfe in zijn huis, wel oude, maar bij uitftek ftigtelijke boeken. —— De verbeterde fchikking omtrent de Armen is gansch niet naar zijn' fmaak; want dat de beedelaars niet meer, van huis tot huis, hun onderhoud zouden moogen zoeken, is volftrekt ftrijdig met Gods woord. ~—- Voprdezen. was alles fraajer, beter koop, volkomcner en grooterj zelfs ongeregeldheden betwist hij onzen tijden, uit liefde tot het oude,, behoudende die, eeniglijk, voor de zijne. In mijn tijd, ja ik moet 'er niet aan denken, vaard hij voort, kwamen de jonge lieden, weeklijks, eens bij malkander; toen wierdt 'er meer wijn gedronken, dan nu water, en meq danste cn fpeelde den ganfehen nacht door, maar

thans, 't is of 'er geen leeven in zit. Dat galg

en rad omver gevallen zijn, levert hem een bewijs uit van de verwaarloosde Juititie ; want hem ftaat nog lecvendig voor, dat 'er eens twee, drie, vier, tot vijf Schelmen toe, te gelijk opgehangen, en bijna even zo veel de kop afgeflagen zijn, hemel! toen was 't een andere tijd, heer! toen was 'er

nog wat te zien. : Verhaal hem van den te-»

genwoordigen oorlog , hoe bloedig en verwoed kindcrfpcl! zal hij u in de reden vallen. In het jaar 36. vogten ze heel anders aan

den Rhijn. De oude griffioen - koppen aan

de armen van zijn leuniloel, en de uitgewerkte

ftij,

Sluiten