is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleiding tot eene taal- en oordeelkundige verklaaring van de schriften der ouden, en tot eene gepaste navolging van Cicero.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Griekfche Taal. 443

Philologie ooit tot hun beroep willen maa». ken.

<5, De gewoonte , welke op veele Scholen plaats heeft, van Griekfche Exercitia te maaken» of ook Griekfche gefprekken te houden , is een dwaas en onnut tydverdryf. Men leze hier over de Voorrede van Ernesti voor het Griekfche Lexicon van Hedericus.

7. En daar het N. Testament ouder de boe- . ken , die in 't Griekfch gefchreeven zyn , het belangrykfte, doch tevens, door de menigvuldige Hebreeuwfche fpreekwyzen , die Hechts met Griekfche woorden uitgedrukt zyn , en uit andere oirzaken, het zwaarfte boek is, zo moet hetzelve , ten minften eenigermate , wóordelyk, vooral in de'bovenfte Clasfen , vertaald worden.

Hier by dient het volgende in acht genomen te worden.

a. Men moet den Leerling onderrichten , dat men uit het N. T. geen Griekfch kan leeren, maar dat hetzelve daarom gelezen wordt, om dat onze Godsdienft op hetzelve gegrond is ; zo dat die gene , welke het begeert te verftaan, vooraf van veel Griekfche Literatuur moet voorzien zyn.

Nota x. Men moest derhalven verfcheiden Griekfche Schryvers gelezen hebben, eer men met het N. T. begint.

2. De Griekfche Schryvers zyn gemakkelyker, dan die van 't N. T. zy, die zich het tegendeel yerbeelden , zien Hechts op de woorden op hun

zei-