is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden en overdenkingen ten dienste van de [...] godsdienstoefening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FEEST DER KERKHERVORMING. 211

ö God!met weJke voorrechten hebt gy ons niet daardoor boven zo veele andere volken, boven zo veele andere Christenen begenadigd ! Hoe kunnen wy u genoeg daarvoor danken ? Hoe kunnen wy ze waardig genoeg gebruiken? Ach! hoe veel verder behoorden wy allen by het genot deezer voorrechten in kennis, in deugd,in de Christelyke volmaaktheid gekomen te zyn! ö God, hoe befchaamt ons deeze gedachte! Van welke ondankbaarheid jegens u, onzen Weldoener, befchuldigt zy ons niet! Leer ons toch zelf de groote waarde van deeze uwe weldaaden hooger fchatten, levendiger gevoelen, en ze beter en getrouwer gebruiken , dan wy tot nu toe gedaan hebben. Laat de leer van den Godsdienst en het Christendom voor ons allen fteeds gewigtiger, onze kennis van dezelve fteeds duidelyker en zekerder, en haar in- . vloed op ons hart en op ons leven fteeds krachtiger worden. Bewaar ons voor traagheid en koelheid in Godsdienftige zaaken, voor blinden yver en vervolgzucht, voor twyfeling en bygeloof. Laat toch het licht uwer waarheid ons allen verlichten, en geef, dat wy allen door de waarheid wys, deugdzaam, vry en gelukzalig worden. Amen.

O Z NA