Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR OVERDENKEN? 9

hart zou zich tegenfpreekcn , indien ik my van het volmaaktfte Wezen een ander denkbeeld vormde. En hoe veele andere waarheden worden daardoor voor my opgelost? Waartoe heeft dan God zyne fchepfels wel verordend? Zoude hy wel een eenige derzelvcn tot eene eeuwigduurende ellende verordend hebben? Zoude hy wel een eenige uit hoofde van zulke gebreken ftraffen, aan welken hy niet fchuldigis,of hem dezelven nimmer vergoeden ? Hoe zoude hy dan nog de liefde zelve kunnen weezen? Wat zal hy verder wel van zyne fchepfelen vorderen? Zal hy wel onmogelyke dingen, dingen die hunne krachten te boven gaan, van hun vorderen? Kan dit wel met de hoogde Goedheid overeen gebragt worden? Wat mogen eindelyk zyne fchepfelen wel van hem verwachten? Mogen zy niet allen de grootftc gelukzaligheid, voor welke zy vatbaar zyn, van hem verwachten? Kan een Almagtige Goed. heid minder dan dit doen? —

Maar laat ons van de verrichtingen van den mcnfchelyken geest, die iets, en inzonderheid Zedckundige en Godsdienftige zaaken in overweeging neemt, een nog bepaalder en A 5 dui.

Sluiten