is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden en overdenkingen ten dienste van de [...] godsdienstoefening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERFLYKHEID EN ONSTERFLYKIIEID. 71

kenden, zyn reeds voor my in het graf gedaald? Hoe veelen, die veel jonger, veel gezonder en Merker waren dan ik ben ? Wat is • de gantfche aardbodem , op welken ik woon en wandel , anders dan een wyd , gaapend graf, 't welk het eene geflacht der ftervelingen na het andere in zynen fchoot befluit, en daar hun-Mof op duizenderlei wyzen onder elkandercn vermengt en herfchept ? Ja, ook myn ligchaam is Mof, en zal weldra wederom in Mof verkeeren. Al bloeit het thans nog zo fchoon, ras zal het, gelyk de bloemen des velds, verwelken en een prooi der verrotting worden. En zulks kan reeds morgen , zulks kan nog heden zyn lot weezen. Myne loopbaan op aarde is kort; en duizend toevallen, die ik niet voorzien noch vermydcn kan, kunnen ze nog korter maaken. Het langMe leven van den mensch is een vlugtige droom, en zelden kan hy deezen droom geheel uitdroomen. Plotslyk .word dikwerf de draad zyner denkbeelden af, geknipt, en een volkornene ophouding en verwoesting fchynt zyn lot te zyn. Neen, hier ben ik geen burger, maar alleen een gast en vreemdeling; en alles, wat ik hier heb en bezit, is niet myn eigendom, maar alleen geleend, aanvertrouwd goed. Heden is het in myne hanE 4 den: