is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden en overdenkingen ten dienste van de [...] godsdienstoefening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 D E JONGELING.

van zaaijen , wanneer ik reeds oogften,of van leeren, wanneer ik het geleerde reeds aanwenden moet? Wordt dat geene, 't welk ik thans doen moet,en even daarom niet gaarne doe, omdat ik het voor moeilyk houd, met elk jaar, met eiken dag, voor my niet moeiJyker?-En kan ik niet myne krachten verliezen ? Kan ik niet in den bloei myner jaaren flerven, zo gezond en fterk ik my nu bevinde? En welk lot zoude ik my in de toekomende waereld mogen belooven, indien ik m\ne eerfte en.beste jaaren en krachten tot dwaasheid en zonde misbruikt had?

Zekeriyk zal het my dikwyls' moeite kosten, de bekooringen der jeugdige begeerlykheden te weêrftaan, en my in de ingetoogenheid te oeffenen. Zekerlik zal ik onophoudelyk over my zeiven en alle beweegingen van myn hart moeten waaken , indien het lokaas der verleiding my niet bedriegen, en de fchyn eener grooter vryheid en vreugde my niet verblinden zal.

Maar niet altoos, roept my de wysheid toe , niet lang duurt de bedwelming der jeugdige begeerlykheden! Niet altoos, niet lang

be-