is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden en overdenkingen ten dienste van de [...] godsdienstoefening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAN. 245"

meteen goed hart, met zuivere oogmerken te doen , moet ook myn yvcrigst flrecven zyn! Geen eergierigheid, geen ydele eerzucht, geen eigenbaat, geen heerschzucht, geen dwang en noodzaakelykhcid, maar gehoorzaamheid jegens uwe wyze befchikkingen en inzettingen, overtuiging van het geweeten en menschlievendheid, en de cdeie begeerte , om myne verordening hier op aarde te bereiken, en daardoor voor myne verhevener verordening gefchikt te worden, moeten my daartoe aanfpooren, en my eiken pligt tot vreugde maaken!

Nu fchynt my de loopbaan, die voor my is, nog lang toe. Ik maak misfchien groote, verre uitziende ontwerpen, en arbeid aan hunne uitvoering met den yver en het vertrouwen van eenen mensch, die zyner zaake gewis en van den goeden uitflag verzekerd is. Ik zorg cn arbeid voor den ftaat, voor het nageflacht , voor het verstafgelegcne toekomende. Ik plant, ik bouw, ik maak ontwerpen en ftichtingen, ik treed in veelerhande verbindtenisfen, ik vervolg veelerhande bedoelingen, ik verwyd den kring myner werkzaamheid , als of ik meer menfchelyke levensQ. 3 ty-