Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24'3 VERHANDELING

j, de Vallende ziekte, en de meeste derzelven „ ftierven. Deeze Ziekte wierd vergezeld door „ eene agterwaardfche Kramptrekking, en uit j, den mond kwam een bloederig fchuim van een geele of groene kleur. Doof de ftuipen ,i wierd de tong dikwils beledigd, én by fom« j, mïgen z-vol dezelve zoodanig op, 'dat de fpraak belet wierd, en eene groote quantiteit kivyl uit den mond liep. Die maag py j, nen hadden, kreegen na eene braaking, de „ Vallende ziekte , en ftierven. Die na dè „ prikkeling huiverig wierden , eh door de „ koude als verftyfden, wierden aan de handen en voeten minder getrokken, Op alle deeze toevallen , volgde een onverzadelyke „ honger. Zeer weinigen hadden een afkeer 3, van 't eetèn. Aan den hals van ëen lyder openbaarden zich Bitbones, die eg er geen „ Pestbuilen waren. Deze verwekten onverdraaglyke en brandende pynen, en uit dezeiven kwam geele etter. Op de voeten van „ eenen anderen kwamen vlakken te voorfchyn 9, gelyk aan die van Vloo-beeten, welke agt ,, weeken ftaan bleeven. Het aangezicht van j, fommigen wierd zeer leelyk door veele vlaki, ken. In twee huizen ftierven ze alle. Onder 500 Zieken , waren 300 Kinderen benee„ den de 15 jaar. De verfchrikkelyke toeval„ len, en ftuipen, de leden , het hoofd, de „ oogen en lippen op een wonderlyke wyae

aars'-

Sluiten