Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 13 )

ftyzondere burgeren aan te merken £1)5 terwyl hy zich verbeeldt het regt te hebben , niet, om • dat alles te doen, welk het gemeene ,welzyn vordert, maar zelfs alles, wat hem in de gedagten komt, zonder dat hy ecnig bedwang heeft, als geweld en waapenen ^ die..hem echter geenszins zyn toevertrouwd , om zich ongeftraft met misdaden te kunnen bezoedelen, maar alleen om de wetten te handhaaven en te doen gchoorzamerii

. Niet meer moet men ook die geenen gelooven , welken , voorgevende dat de Oppermagt oorfpronglyk en alleen door God is vastgefteld, daar uit befluiten , dat, wanneer de onderdaanen door de wreedheid of door de trouwloosheid van Hun? nen Vorst geweldig lyden, dees Iaatfie uit hoofde van zyn gedrag wel verantwoordelyk is voor Gods Majesteit, als welke in dat geval waarlyk is beleedigd; maar dat het geenen zwakken frervelingen toekomt, zich tót

reg-

(j) Dit is de taal , welke een oud Treurfpel»

dichter in de mond legt van Atria

• ■ Sanctttas, piet as, fides

privata lona fuut: qua juvat, regeseantt Sénec. Thyest. v. a'jfj, 217.

2. ai tsa

God zelfde infteüer der Oppermagt, ('t geen zoo niet is) zo» den daarom de Vorsten echter geene» onbepaalde magtbe4|j£Stf

Sluiten