is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de vrijheid en gelijkheid in de republiek der Atheniensen toegepast op die van Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(95)

haam van ftaat in 't algemeen , en van ieder burger in 't b}7zonder zouden vernietigen ? Neen, Toehoorers! het Romeinfche Volk dagt daar zoo min op , als Ulpiaan. Dees Regtsgeleerde heeft alleen willen aanduiden, dat de Keizer de magt ontvangen had, om wetten te maaken op zoodanige wyze, als hy zou goed. vinden , 't zy door fchriftelyke , 't zy door mondelinge verklaaringen (j): voor het overige kan hy zich geenszins van de noodzaaklyke verpligting aan die oorfbronglyke en hoogst billyke wet ontdaan , welke tot welzyn des algemeenen menschdoms vastgefteld, door geene andere wet noch verdrag kan veranderd, verzwakt, of vernietigd worden. Welke de meening daaromtrend van het Romeinfche Volk by het opdragen der Opperfte

magt

. (j) Quodcumque igitur imperator per Epiflolam £? fubferiptionem ftatuit, vel cognofcens decrevit. velde plano interloquutm eft , vel Edi&o pracepit, Legem effe conftat. Hac funt, quas vulgo conftitutiones ai pellamus. Digeft. Lib. I. Tit. IV. De Conftitut.Prins. Leg. I. §. i.