is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jOeL MET JOANNES DEN Ö00PER. lït

'van den Hemel gegeven worde. Ik neme u zelveti 'tot getuige, Joël! en ulieden allen, dat ik zoo» dikwyls gezegd hebbe : ikben dé voorfpelde Koning niet; maer flechts voor dezen beert gezonden. Hy, wien dat heilige Volk, 't welk ik bereiden zou, ten eigendom beftemd is, is de Mesfias. Die de Bruid heeft, die is de Bruidegom* Maer de Vriend des Bruidegoms , die voor de ka* mer der Bruid ftaet te wachten , verblydt zich zeer , Wanneer hy de ftem des Bruidegoms hoort. " — Deze myne vreugde is my nu in volle mate' ten deel geworden. Nu moet hy wasfen, ik toenemen. Gy zult u nog een kleenen tyd in myn licht verheugen ; weidra verdwyne ik, gelyk deze fehodiie dag ten avond fnelt.

Gelukkig ben ik, wanneer ik Hechts van verre nae die fchoone avondzonne gelyke, — wanneer gy u in my verheugt gelyk in de gloeiende lïraelen der ondergaende avondzonne. Met Hem breekt de dageraed van eenen eeuwig helderen dag voor u aen. Zyn aenvang en opgang is uit de hoogte, Verblydt u in hem, gy alle myne Leerlingen! en buigt uwe knieën voor hem; hy, die vanboven herkomt, is verre boven my en boven allen. Die uit de aerde komt, — is uit de aerde, en fpreekt als een aerdfche , naer het licht, dat God hem verleent ; maer die uit den Hemel zeiven komt, die is boven allen verheven. Zyn getuigenis is niet flechts van hopren zeggen, neen maer, 't geen hy

zelve