is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWBB JONGE ZUSTERS. I?ï

De Jong/ie. Dus begon by: ,, Zyt gezegend , in den Naem mynes Vaders, die den Hemel, de Aerde, de Zee, en alles, wat daer in is, gefchapen heeft! Hem moet men eeren, zoolang zon en maen in wezen zyn, van het eene in het andere geflachr.! Zyn Naem zal eeuwig blyven, „ zoo lang de zon is,"

Toen hield hy een weinig ftil. Myn vader zei tot my: „ ziet ge wel, hoe heerlyk en fchoon „ zich Hemel, en Aerde, en Zee, cn de Zon '„ tans vcrtoonen; ook fcheen de Maen in den

voorleden nacht ongemeep helder." , j)e Oudfte. Maer wat zei de Profeet verder?

De Jongfte. Alles wetc ik het niet meer. Hy fprak van het licht der werelt veel, dat ik niet begreep. Maer dit vei ftond ik: „ Wees alle gelyk deze zee, dan zal bet licht der werelt weder " fchynen in uwe harten ! " - Ook dit zeide hy verfcheidene tnaelcn : „ Het is naby, dat he, melsch Ryk! Eikent dit, en bereidt u geheel en al, om den wille mynes Vaders te doen, en *' te gelooven in Hem, dien Hy gezonden heeft; " dan zal de Heerlykheit van zyn Ryk alles verlichten, gelyk de zon den Hemel en de Aerde '» verlicht! Laet u leeren, gy onwyzen ! laet u leeren, gy Zondacrs! dan zal-God de boozeu *, en de goeden aennemen in het Ryk zynes lichts, " gelyk Hy nu zyne zon laet fchynen ■over boo„ zen en goeden."

L 5 De