is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t?0 TWEE JONGE ZUSTERS.

De Oudfte. Maer lchold hy de booze menfchen niet wakker m't?

De Jongfte. Neen , niet fterk ; dit zei hy : *» Maer 20 gy u niet bekeert, dan zal het Ryk f* van God van u weggenomen, en gy zult verworpen worden." Ook zei hy nog iets van het

▼isfehen ach hoe was dat ook .....

(zy bedenkt zich) .... heb wat geduld! Ja .... hy 'zeide: „ Want het Hemelsch Ko„ r.ingryk is gelyk een net volvisfchen; wanneer „ men het ophaelt, dan werpt men debcdorvene „ visfehen weg, maer de goede behoudt men." De Oudfte. Maer zei hy niets van de Kinderen ? De Jongfte. Ja ook iets. Zyt niet trotsch 5, maer ootmoedig. Myn Vader wederftaet den hovaerdigen, maer de ncdrigen liel't Hy. Zyt gelyk aen goede Kinderen. Indien gy niet zyt als de goede Kinderen , dan komt gy niet in het Hemelsch Ryk." En ook nog dit: ,, Wie my „ navolgt als een kind , die zal een volkomen man worden."-

Dc Oudfte. Stae 'er toch meê op, dat wy hem haest eens gaen zien. Zou hy niet eens by vader komen ?

De Jongfte. Ja, ik gelove wel, ja, — want ik hoorde zeer duidlyk, dat hy zeide: ,, Wie my ■„ lief heelt, ik zal met groote blydfchap tot hem „ komen." (Zy werd geroepen.) Vader zdiu nog wel meer verhalen. Ik moet gaen.

V I L