Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS JAIR MET CIDLI EN GOMER;

»> ter geen moeite meer aendoen." Nu, gclöVe ik, ftond ik als een doode. Jefus hoorde den knecht , zag my aen , en zeide zoo terftond tot my: Vrees niet, Jair! behoud Hechts ver-

trouwen , zoo zult gy gered worden." Dit deed my wel moed fcheppen, maer ik wist niet hoe? Ik had het hart niet, te denken, of die gedachte daer uit optemaken , dat de doode weder leven zou; — en evenwel ik hield my blindling aen hem.

G. Denk eens, hoe het met my gefield was; Ik had Lukas niet henengezonden , voor dat elk my zeide: het kind is gewis dood, zoo zeker, als

het geleefd heeft.!" — Ik wist niet, wat ik deed; De ftonden waren eeuwen voor my; wy telden en rekenden de oogenblikken uit; wy za¬

gen uit nae u, — vroegen eiken voorbyganger, — zonden den eenen voor, den anderen, na op het

dak, lieten den toorawachter vragen, of hy

ook iets van den toorn gewaer wierd; ik

fmolt weg in traenen, wrong de handen, en deed my zeiven geweld aen, om niet luid op te ker* men.

C. Ik hoorde alles , en het deed my echter niet aen. Ik hoorde u duizendmael mynen naem, en dien van den Profeet, noemen; en ik voelde uw kusfchen Op myn voorhoofd, en uwe traenen, die zich onder het klamme zweet vermengden. Maer het was my, eve«i als of ik in een diepen fiaep ftond te

Sluiten