is toegevoegd aan je favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49? salomo. n en ae?^'

Vader. Het zal my wonder doen,, indien ze niet opmerkten, dat het Sabbath was.

Salomon. Juist, Vader! maer hy

was eerst nae huis tot zyne Ouders gegaen; ook daer vergezelden wy hem; ik kan de vreugde dezer, menfehen niet befchryven. Zy groeten

ulieden.

Vader en moeder. Wy danken God met deze begenadigden.

Salomo n. Maer Jared ging ras weder voort, en. wilde den Profeet zoeken, en aen allen verkondigen , wat groote zaek aen hem gefchied was. Wy gingen ook met hem.

Moeder. Gaet zitten , kinderen! Gy zyt, moede.

Vader. Gy had dit niet moeten doen op den Sabbath.

Abel. Het was t;och geen reize, vader.'. wy bleeven in de Stad, nu eens gaende , dan ftaende.

Salomon. Straks kwamen 'er verfcheidene die het hoofd febuddeden, en tot Jared zeiden; dat hv met hen gaen moest, daer de. zaek zoo' gew:gpj was, dat rnen die den Wetgeleerden ook moest voordragen; en zy gingen niet hem., en met verfchtidene oiner , die hem vergezelden, nae E.iom Jadas, by wien reeds een paer andere aenzienlyke Pharifeërs waren , doch die ik niet kende; ook liet hy het nog fpoedig eenen in dc buurt aeiLseggen , om te komen.

Toen