is toegevoegd aan je favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET GEEN DAER ÓP VOLGDE. I93

jl hier en daer den Volke op eene ongewoon* wyze , waerover ik geen oordeel wil vellen, veelerleië beminlyke lokaezen toewerpt , om

.,, dus hunne zielen te zekerder te verleiden. Een listige Verleider, die zich dan, wanneer hy de zielen der menfehen met zyne lokaezen gewonnen heeft , geheel meester maekt van hunne harten , hen van de gezondfte zielfpyze, de heilige Wet van Mofes, ja de heilige Overleveringen der Vaders, afvoert, en zich onderwindt, zelve daer tegen aentegaen. Listig is deze Verleider, gevaerlyk zyn zyne lokaezen, en hy voerde reeds al te langen al te gelukkig zyn ontwerp uit onder u, o Mannen Israëls! zoo dat wy in grooten kommer waren

„ uwenthalven.

,, Maer nu hebben zich zyne onverzaedlyke roofzucht en zyne onmeetbaer trotfche heerschzucht duidlyker geopenbaerd, en, ge-

,, lyk wy van den God Israëls hopen , wel zoo duidlyk, dat hy zyn eigen oogmerk verydeld, en zelve u de oogen geopend moet hebben om-

,, trent het bedrog, waer meê hy u zoo lang om den tuin leidde.

,, Ik kan altans niet wel anders denken! De oogen moeten u eindlyk opengegaen zyn,wanneer gy gehoord hebt, met welk eene vrypostig_ heit hy zich onlangs niet vergenoegde , met zich „ zelven, in weerwil zyner onervarenheit in de

III. DEEL. N „ wet