Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JESÜS MET D S TWAELVEN. 19

Jesus (weder in V ronde hen aenziende, matt •eenigzins minzaemér en meer bemoedigende'). 13y de menfchen is het onmogelyk, maer niet by God; want by God zyn alle dingen mogelyk.

Petrus.. Zie, Heere! wy hebben om iwen't wille al het onze achtergelaten, en zyn ünagevolgd* Wat zal ons daer voor geworden?

Jesus. (zeer tninzaem)* Waerlyk, ik zegge üüeden , dat gy, die gy my zyt nagevolgd, tentya de der wedergeboorte, wanneer de Zoon des menfchen zitten zal op den troon zyner Heerlykheit, ook zitten zult op twaelf troonen, om rechters te zyn der twaelf ffammen van Israël. En in 't algemeen, wie verlaten heeft huizen, of broeders en zusters , of vader en moeder, of vrouw en kinderen, om myn's Naem's wille, en om des Euangeliums 'wille, die zal honderdyouwig ontvangen met de vervolgingen , en zal in de toekomende werelt het ceui wig leven beërven. Intusfchen zullen veele eersten de laetften, en veele la'etften de eerften zyn. Want het is met het Hemelsch Ryk gelegen als met eènen Huisvader, die met den aenbrekenden dag uitging, om arbeiders te huuren op zynen wynberg. Hy kwam met de arbeiders overeen voor eene [Rcmeinfche] penning des daegs, en gelastte hen, op synen wynberg te gacn. Met het derde uur (*) ging hy wedef, en zag nog anderen ledig op de maiktplaets ftacn. Ook tot dezen zeide hy: „ gaet ■„ gy ook op mynen wynberg; ik zal u geven, wat „ recht is." Zy gingen henen. Wederom ging

hy

f * ) Negen nurcn ïn den mórgen;

P» S

Sluiten