Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN EEN VREEMDLING» ïj

j, befte vriend, op wien ik my verliet," heeft de „ verzenen tegen my opgeheven. Maer gy, o „ Heere! wees my genadig, en help my op; dan „ zal ik het hen vergelden."

(*) „ Helpmy, oGod! want de wateren gaen „ my aen de ziel. Ik verzinke in dezen modder, „ daer geen grond is. Ik ben gekomen in de diep„ te der wateren en de vloed overftroomt my. Ik

hebbe my moede gefchreid, myn keel is heesch ge-

worden ; myne oogen zyn afgenomen, dat ik „ zoo lang moet wachten op mynen God. Die e, geenen, welke my zonder oirzake haten, zyn

meer dan de hairen myns hoofds. Myne vyan7, den, die my geheel onbillyk bederven, zyn mag„ tig. Ik moet vergoeden 't geen ik met geroofd „ hebbe."

Ct) •>•> L<:iel ben ;ien my niet ichaemrood vvor„ den, die op U hopen, gy Heere der Heirfchae„ ren! Laet aen my niet te fchande worden, die „ Uzoeken, o God Israels! Want om uwent wil» „ le drnge ik fchande , fmaed heeft myn aenge„ zicht bedekt. Ik ben mynen broederen vreemd, „ en den zoonen myner moeder onbekend gewor„ den. Want de yver voor uw Huis heeft my

verteerd, en de verfmaclingen der geenen, die „ U fmaden, zyn op my gevallen." (§} „ De j, fmaed brak myn hart, en deed my duizelen, ?, en ik wachtte , of iemand medelyden met my

(*) Psalm LXIX, l-m{.

(t) 7~io.

CS) "i ■ ' ■ imi' i* ai, M.'

VI. DEEL. B

Sluiten