Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜIT NATHANAëLS GESCHRIFT. 2$f

Verftond ik dit in 't gebed niet» alleen had ik dat denkbeeld, dat dit op eeh oneindig verhevener en volkomener verzadiging zag, dan die der fehoone brooden van den oogst, nae welke ik zoo begeerig gezien had. Ik vergat dit nochtans veele jaeren ; maer juist in het oogenblik-, dat ik nu denPriester met de groote brooden zag, kwam my dit alles weder als van den Hemel in de gedachten.Welke genade, dat ik verzadigd ben met uw leven, o God! en welke nog oneindig verhevener genade, en eere en vreugde, dat ik verzadigen mag en zal! —- ——

■ Hoe letterlyk, hoe juist, hield onze getrouwe Heer zyn woord, als Hy zeide: „ Johannes heeft' „ wel gedoopt met water, maar gylieden zult niet „ lang na deze dagen gedoopt worden met den Hei„ ligen Geest en met vuur. " Ook zeide Joannes dit reeds: Die ra my komt, zal met Geest en „ vuur doopen. " O hoe een zuiver, wel verlevendigend maer niet verteerend, wel weldadig maer niet zengend vuur was het, dat op ons nederdaelde! Hoe geheel anders nog dan dat vuur, t wdfc eens het offer op Gods bevel verteerde! — Ja, dit vuur, dit heilig Godlyk vuur verteert het kwaede in het hart, zonder eenige ftmrt aentedoen. Ach! konden wy aen alle koude doodfche menfehen dit Godlyk vuur mededeelen , om hun leven werkzaem, hun gemoed vrolyk, hun hart rein en hunne dagen zalig te maken, — gelyk nu de onze zyn! ——

P 4, Ook

Sluiten