is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEA IN JOPPE AEN HAERE MOEEER. Ü35

ftek fterk trof my de gcheele gefchiedenis van Philippus, die zoo geheel onverwacht, en dooiden Engel van Jehovah geleid, by u te Asdod kwam, na die gelukkige gebeurdtenis met den

iEthiopifcbcn Kamerling. — Ik hebbe ny

ook u het volgende willen mededeelen.

Die uitmuntende Tabitha, van wier vroom; heit en weldadigheit, zelfs eer ze zich nog openlyk by de Gemeente van jefus Christus beger ven had, gy zelve veel weet, werd door eene uitteerende koorts overvallen; — Veele armen cn weduwen jammerden zeer over haere kranktc, en baden, dat de Heere deze vrouw haer en ons allen nog langer fchenken mogt. Maer — zy fterft ! — Wy vloeiden als in traenen weg , en klaegden met diepe fchaemte voor den Heere, dat wy niet waerdig gevonden waT ren, om haer leven te konnen afbidden.

Meriba (gy weet, hoe verdacht wel eer haer gedrag was; maer, federd zy een difcipelinne is geworden, is ook haere wandel onberisplyk) geraekte in een zeer levendige beweging, en zeide: ,, Spreekt toch zoo niet, dat wy niet „ waerdig bevonden zyn! zegt liever, dat wy

geenen moed genoeg hadden; en juist daer„ om bezwykt onze moed, om dat wc ons der „ verhooringe onwaerdig achten. Wy zyn al„ len .zelfs der geringfte weldaden onwaerdig! „ Maer beveelt Jefus ons niet beide den 011„ wacrdigen en waerdigen weltedoen ? Hoe „ veel meer dan zal de Heere in den Hemel ons ,, genadig zyn, en de Bede verhooren, welke

5> wy