Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de tien Geloden. 220.

rnaar om dat de domme het niet begrypt, hqudt hy het voor tovery. Maar zoude het wel zonde zyn, wanneer iemand wyzer is, dan een ander, en dingen doen kan, waar toe een ander niet in ftaat is ?

K. Neen, dat kan wel geene zonde zyn.

L. Maar wanneer iemand iets, het geen natuurlyk toegaat, voor bovennatuurlyk uitgeeft, en de lieden daar mede wil be-. driegen ?

K. Dan moet het zonde zyn.

L. Of zelfs den .naam van God by zyn bedrog te hulp neemt?

K. Dan moet het eene nog grootere zonde zyn.

L. Schoon nu menig eene zaak natuurlyk kan toegaan, dewelke tovery heet, vindt men toch nog veele andere dingen, dewelke niet natuurlyk toegaan kunnen, by gevolg óok nooit gefchieden, maar door de lieden evenwel geloofd worden. By voorb. juist dat ziekte verdry ven of aandoen, dat vuur uitblusfchen en dergelyken kan nooit door zulke middelen gefchieden, dewelken ik heb aangehaald. Het gebeurt dus of in het geheel niet, of gebeurt by geval uit andere oorzaaken, waar aan men niet gedacht hadt. Een mensch , die een briefje by zich gedraagen heeft, kan op dien zelfden tyd gezond worden; dan niet het briefje, maar de krachten van zyne natuur hebben zulks bewerkt. Een brand kan juist op dien tyd, wanneer iemand zyne goochelaaryen maakt , minder worden; dan niet die grimasfen, maar de behoedmiddelen , of het gebrek aan voedP 3 zei

Sluiten