Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo STEPHANUS,

Het joodfche volk heeft reeds uw' ondergang bezvvorcu»

stephanus.

Myn' ondergang?

nikanor.

ö Ja, myn waarde boezemvriend!

En, 't geen het meeste thans uw verdre vlugt verdient,

Is, dat Gamalié'1, die voor uw leven duchtte,

Met b'ydfehap eindelyk ook toeftond dat gy vluchtte j

Ja, 't was een balfem in zyn verschgeflaagen wond',

Toen hy uw yvervuur voor Jefus wet verftond;

Uw vlucht verrukte hem, dien ze eerst benaauwd deed beeven,

Door blyde hoop van u gered te zien, gedreven. De zorg voor uw behoud bezielde alleen zyn hart, En die verminderde zyn kommerlyke fmart Om 't derven van zyn'zoon, zo dra hy had vernomen, Dat Saulus tegen u in 't harnas was gekomen. Dus, zo gy hem bemint, ontwyk dan verr' dit oord. Gy zyt fchier in 't gezicht der groote waterpoort: Hoe ligt kon u een jood in dit verblyf ontdekken!

stephanus.

ó Halsvriend! moet ik dan myn hand ter hulpe onttrekken

Aan eenen vader, die het licht des hemels derft,

En , grys van ouderdom, in zorg en hartzeer fterft?

Myn kinderlyk gemoed kan zulk een'last niet draagen.

nikanor. r

(waagen...

Gy kunt,met fchroom, deez' dag hier uwverblyfplaats

Ligt

Sluiten