Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 STEPHANUS,

Ten mm'des ftervlings, dan kon nooit zyn ryk beftaan.

Schoon ik aan Mofes wet getrouwlyk blyv'verbonden,

Heb ik iets goddelyks in 't christendom gevonden.

Die Jefus, zo als ik, heeft van naby gekend,

Houd zyne beeldtnis diep in zyne ziel geprent.

Ik zag zyn gantsch bedryf, en 't blykt uit al zyn daaden,

Dat hem de hemel met zyn gunst had overlaaden ,

En dat, hoe arm hy waar', hy niets van noden had.

Hy vond, als hy't begeerde, een'grondeloozen fch; t'.

De fchoonheid zyner ziel was in zyn wezenstrekken,

En in de fchoone leest zyns lighaams, klaar te ontdekken:

Hy paarde wetenfchap en deugd met wys beleid.

Hoe ernstig was hy niet by al zyn vricndlykheid,

Als hy de fchyudeugd van de Pharifeeuwen gispte,

En hun geldgierigheid en kuipery berispte!

Nooit trok hy zyn gelaat, hoe minzaam, tot gelach,

Maar weende menigwerf; zelfs op dien grooten dag,

Toen hem Jerufalem haar poorten binnenhaalde,

En't volk ,, Hofannah! „ riep, daar niets hun vreugd bepaalde ,

Was Jefus vveenende, en hy weende zelfs om haar...

Wat wondertekenen deed hy in 't openbaar!

'k Was zelf te Naïrn, toen zyn wonderltem het leven

Aan eenen jongling gaf, dien 'k had den geest zien geev en,

Elk weet hoe menigwerf hy kreupelen genas,

En 't daglicht i'chonk aan een' die blind geboren was.

Wat zuivre zedenleer heb ik hem hooren preêken!

'k-Was tegenwoordig by dat groote wonderteken,

Wan-

Sluiten