Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C '31 )

hermeen men geest'noemt, dan loopen zy te n?<>r. Geeft •we king was, is, en kan 'er komen zonder werktuig dat . Zyne drie marge beft md delen reeft. Hoe zoude men. fcutinejj begeeren en willen zonder zintuigen en de horsfens net dijnkwerktuig? Daar is geene beree te of bepalii g op eene begeerde zaak zonder gewaarwording, Rn boe kan men dingen innerlyk. uitvoeren ? Al dagt men djuizend jaaren lang om iets van de ee e plaats ua de ■andere te verzetten, zonde, tor deze beweging werkiuigen re gebruiken, die op wezen'hkevoorwerpen werkten, zo Zoude net njet gebeur. 11: wanr het uiterlyke kan rna.r alleen aan her uiterlyke raken, volgens de juxtapofitie of naast eikanderen legging der Mof, het is onmogLiyk,dat het geen in de midden is, omringd van alle katten, aan een voorwerp raakt, dat buiten zyn kirg is, (men werpe hier niet tegen, dat een lighaam in een ander kan dringen en op ilkarderen weken, juist o ïtmoeten zig dan de krii.gen^nog onmogelyker is tiet, dat geest, of onftof, eenige werking of voo.ftuwende kr-gt pp ftof nebbe. Te mind r kan zulks het wezen uitmaken, want dat geene delen heeft kan geene delen vcorbrengen. De beftand - deelen van iets beftaan niet uit niet, hebben niet met niet begonnen, en zullen nooit

met niet eindigen. Hoe veel liefde moeten wy

-dan niet voor de lighaamen hebben, en hoe vee! is deze leer, niet beter, dan die om de lighaamen te haaren? Dit geeft mensch-en-natuur-hatery;zig wanende boven dezelve te zyn, zal men zig niet omzien, om tegen haar

zonde te pleegen. — Door deze leugen werd menig

mensch, ja volk, bedrogen, en gaf hoogmoed en veragting, naat, rjyd, allerlei misdaden, tegen dat in gelyke betrekking met den misdrvver ftond, die een wederkeng,

een

Sluiten