Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

20 HISTORIE

l ren van de fchepping'der waereld af ,• welke tyd-' °x.K' rekening de Jooden nog heden volgen (*); doch HoomsT-het geen het aanmerkelykfte is in 't leeven van deezen Patriarch, is- dat hy Christen werdt, gelyk de H. Epiphanhts getuigt: dit moet in 't jaar 310 of 312 gebeurd zyn-, wanneer Conftantihus het Roomfche Ryk beftierde. Zyn dood gevoelende aannaderen , liet' hy den Bisfcliop van Tiberias by zich komen, onder voorwendfel van hem, even als een bekwaam Geneesheer , over zyne kwaal te raadpleegen, en vraagde hem terftond den Doop-, de Huisbedienden bragten water aan , even als of men zich daar van- tot eenig geneesmiddel hadt willen bedienen,- en na hen het vertrek te hebben dnen nitgna-n ,ontvingde Patriarch der Jooden den Doop van den Bisfchop;.

ELFDE HOOFDSTUK.

Vervolg derzelve Jiofe tot 429. ■

r- TTiLLEs liet een minderjaarigen Zoon na, onxf.K' -^--"-'der de Voogdyfchap van twee Vrienden, SooFDSTdie hem in de gronden van zynen Godsdienst opvoedden^- Hy- werdt zelf Patriarch, of Vorst der Jooden , en beloonde een zyner Voogden met het Apostelfchap;doch de Jooden, befpeurd

heb-

£*) Volgens- deeze tydrekening is Christus gebooren in ienjaare S7êo; maat Hy moet gebooren zyn ia 't jaar 3910.

Sluiten