is toegevoegd aan je favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER JOODEN. 317

vertraaging van deeze verlosfing , niet anders vi* dienden dan ze te verwylen. Eindelyk vermaanden zy eikanderen, om de Wetftandvastig aan te klee-HooiDsr. ven, om de verwoesting van Stoa te beweenen, en met geduld af te wachten , dat de ftem van, de Tortelduif hen wederom riep. Door deeze uitdrukking , genomen uit het Hooglied, verftaan zy , dat God ze roepen zal, om naa Jeruzalem terug te keeren j maar zy, die zich niet bekommeren over de herftelling van het Volk, zullen de Verlosfing niet zien, en met Izraé'l niet weder opgewekt worden. Hy drong tot in Bohemen door, 't welke men het Nieuwe Canacin noemde, om dat deszelfs Inwoonders hunne Kinderen aan alle de nabuurige Natiën verkochten.

Eindelyk, deeze Reiziger hadt de Synagogen van Frankryk bezocht, waar van wy ook iets moeten zeggen. Hy kwam in dit Ryk langs den weg van Barcelona , welke hy als eene kleine Stad opgeeft, waar de Griekfche en Egyptifche Kooplieden niet nalieten te komen, om handel te dryven. Het getal der Jooden was 'er niet aanmerkelyk,zoo min als te Gironne: maar driehonderd waren 'er te Narbonne, aan welker hoofd R. Calonymus was, flammcndc in rechte lyn van David; hy was ryk cn magtig, inzonderheid in Landeryen, die hem door de Heeren van het land gegeeven waren, tot vergelding van de diensten, die hy en zyne voorzaaten beweezen hadden. Deeze Stad werdt aangezien, als het middenpunt der Natie en der Wet.

, Ment-