is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*4 HISTORIE

Bir der Mooren hadt vernield. Schoon hy in onmin • u • was met den Keizer Frederik, liet hy nogthans «oo^xniec na hem te fchryvcn, en te kennen te geeven, dat men de ongeloovige Jooden konde overleveren aan den waereldlyken Rechter, Qm te ltraffen. Hier door verweiderde hy zich van het gedrag zyns Ooms, die hen in hunne oude voorrechten hadt gehandhaafd. Maar hy zelf veranderde van gevoelen; want vernomen hebbende dat men de Jooden op verfcheiden plaatfen toen men zich tot de reize naa het ff. Land bereidde, ter llagtbank bragt, belette hy deeze barbaarfchc handelingen.

Hy bevrydde ze van eene andere vervolging, dm men hun aandeedt, onder den dekmantel dar! ze menfchenbloed onder hunne geneesmiddelen gebruikten. De Inwoonders van HHM befchuldigden de Jooden,die hunne Stadsgenooten waren, den Christenen eenige kinderen ontvoerd te hebben, en ze in een moten den hals afgefne den te hebben, ten einde hun bloed tot benige geneesmiddelen aan te wenden. Het bedrog wts grof gefponnen; want het menfchenbloed is van geen gebruik in geneesmiddelen. De Keizer, die daar een naauwkeurig onderzoek na het doen was van hunne onfchuld overtuigd, en de His* tonefchryvers, die de J°«»en altyd misdaadig willen maaken, zyn verplicht te zeggen, dat die Vorst, die den voortgang der wreedheden, na kennis van de zaak genomen te hebben, belettede, zich door geld hadt laaten omkoopen. De-' zelfde woede vloog naa Spanjt over. De Engel-

fehe.