Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der JOODEN. 495

de Rechtbank, en men betwistte hun hunne ix. hoofdfomme, om dat ze de Wet der Christenen x0xx*" overtreeden hadden. Inzonderheid gevoelden zyHooïas^ de uitwerking van deeze Wet in Duitschland; maar Menicho, Bisfchop van Spiers, verdeedigde (*) dezelven. Hy dacht, dat hun de Wet niet betrof, om dat de Kerk de geenen , die daar buiten zyn, niet oordeelt. Hy maakte zich diets , dat het hun veröorloft was woeker te vorderen, om dat men met hun ter goeder trouwe was overeengekomen. Hierom verboodt hy geftrengelyk, om ze voortaan, ter oorzaake van woekery te ontrusten.

EENENDERTIGSTE HOOFDSTUK.

Vervolging der Geefelbroeders, jegens de Jooden.

/~\m nu tot de Godsdienstigheid der Geefel- rx.

broederen te komen, dezelve opende voor xxxi" de Jooden eene nieuwe bron van rampen (*).Hooix>sai Deeze Broederfchap , die byna te niet gegaan was, hernam weder kracht ten ondergefchreeven jaare, en was oorzaak van eene nieuwe flagting. Een hoop Volks , onder zekere hoofden verè'enigd, verzamelde tweemaal daags, en na zich gantsch naakt voor het Volk uitgekleed te hebben, geefelden zy zich met touwen, waar aan

fpy-

£*) 't Jaar ïj3j. (t) 't Jaar 134?,

Sluiten