Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der JOODEN. 492

te hebben. De Pest veroorzaakte toen groote ix. verwoestingen in Europa. Wy weetcn niet of xxxr' de Jooden daar minder aan ftorven , dan de an-HoorcsT.3 deren, en of men hun deezen zegen des Hemels misgunde; doch men geloofde ze fchuldig, om dat God ze bevrydde van byna een algemeencn ramp. Een zoo los vermoeden was genoeg; men verbrandde ze op zekere plaatfen, cn men floeg ze op anderen dood. Die van Mentz fielden zich te weer, cn tweehonderd ongewapende Christenen overvallen hebbende, zoo waren zy wreed op hunne beurt, en wreekten zich zonder medelyden aan dezelven. 't Volle, door deeze wraakneeming vergramd, liep tot de wapenen, en viel met zulk een hevig- en geftrengheid op hunne vyandenaan, dat 'er in dit voorval alleen twaalfduizend fneuvelden. „Men ftak de huizen „ in brand, en het vuur werdt zoo hevig , dat ,, de groote klok en dc glazen der Kerk van St. 93 Quintin fmoltcn. Deeze vloed overftroomde ,, geheel Duitschland. De Keizerlyke Steden ,, wierpen de huizen onder den voet, cn be,, dienden zich van de bouwftoffen deezer huizen, om torens en kasteden te ftichtten. ,, Men was des te greetigér om de huizen ne,, der te werpen, om dat men groote rykdom„ men onder derzelver puinhoopen vondt. Ro~ 3bert, Paltzgraaf, wilde zich tegen, deeze geweldenaary aankanten, en den vervolgden huis„ vesting geeven, welker onfchuld by de braa5, ve lieden erkend werdt : maar het Volk, en „ een gedeelte van den Adel, ftelden zich teIII. Deel. Ii „ gen

Sluiten