Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN GUNSTIGEN LEEZER.

voortrefFelyk deezen en anderen voorname Mannen hebben gearbeid om grootendeels met veragting van alle eigenbaat hunne ware landgenoten en medeburgers de verkryging eener kennis, volgens welke zy in de Rechtbankengeoordeeltmoeten worden, gemakkelyk te maken, 'er blyven altyd aangemerkt de menigte en uitgebreidheid der ftoffen zo veele nalezingen, deels door ingefloopene mistaftingen, deels door nieuwe wetten en gewoontens, dat het te twyffelen ftaat of 'er wel ooit een zamenftel, naar vereifch uit de ftandgrypende wetten en gewoontens getrokken, zonder eenigemistafting zal worden in het ligt gebragt, en alhoewel zulks voortvloeit uit de onvolmaaktheid, dien zelfs in de mceftgevorderde menfchelyke weetenfchappen de kundigfte gemeenlyk aantreft, doen evenwel dezulken alzints pryfelyk, welken op het voetfpoor der geenen, welkers namen der onfterfelykheid zyn aanbevolen en die den naneef niet dan met dank gedenken zal, deeze onvolmaaktheden door aanvullingen en verbeeteringen naar vermogen trachten -te boven te komen, en niet door geheel wyzer te willen fchynen als dezelve voortrefièlyke Voorgangeren, door namelyk ganfche nieuwe zamenftelien of compendiën te fchryven, welken niets aanbren-

***** 2 gen,

Sluiten