is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Roomsch Hollandsch recht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Deel. Van den Qorfprong van het Recht , &c. 9

pag. 45. ver fa. En is het gebied der Vorften in deze Landen, fo met. Wetten, als met der Staaten Raadbefluiten altyd fo nauw gematigt, en bepaalt geweeft ; dat fy de hoogde en opperfte magt aan hun felven nimmermeer hebben gehad.

De Wetten daar hy aan verpligt was, waren voornamentlyk de-4 ien: 1. Dat geen Gravin een Man zou nemen,dan naar het welgevallen van de Staten, a. Datde Ampten van Raden, Penningmeefters, aljuwen, en anderen, aan geen and'ren, als Inwoonders fouden werden begeven. 3. Dat het de Staten vry fou ftaan Staats-gewys te vergaderen, daar, en fo dikmaal als het haar fou gelieven, fonder daar toe oorlof van den Graaf van node te hebben. 4. Dat geen nieuwe Tollen of Gabellen opgeftelt fouden werden, noch ook van de oude, iemand vry dom gegeven, dan by bewil'ging van de Staten. 5- Dat geen Oorlogen by den Vorft fouden mogen aangenomen werden, het zy tot bewering, het zy tot vergoeding van aangedaan ongelyk, anders dan by goed-dunken van de Staten. 6. Dat de Vorften m haar fchryven de Nederduitfe Taal moeten gcbruyken. 7. Dat de Munt by den Vorft ingeftelt, en verandert fou werden na dat de Staten luiks oirbaar fouden vinden. 8. Dat den Graaf geen deel fyns Graaffchaps hem quyt fou maken. 9 Dat de Staten niet fouden mogen ten dagvaart befchreven werden buyten het Landfchap. 1 o. So wanneer den Vorft eenige bede, of fchattingen van noden fou mo^cn hebben, dat hy fulks lelfs, en niet door fyn Stadhouder fou moeien verfoeken. ï r. Dat hy Regt fou moeten doen handhaven door de algemene Regters. \i.Dat de oude Wetten, voorregten en herkomen onverbreeklyk fouden zyn, en indien denVoift daar tegen yet beval dat daar aan niemand gehouden fou zyn. (4) Alles uitwyfende dè

ou-

(4) Nog moeftdcGraef beloven, niette Regt van evocatie, kunnende dit pnzullen gedogen, dat iemand buyten den vilegie niet gebruikt worden tegen de lande gedagvaard wierd, ten zy in zaken, Staaten als by defelve verkreegen zvnlpruitende unTeftamenten, Huwelykfe de tegen den Grave, zie Uoll. Ccn/itlt. Voorwaarden Aelmoefcn en geeftelyke 2e, 3 d. p. 618. waar ter plaatfen ook Goederen, gelyk ook, om niemand ge- geobferveerd word, dat men het gem. vangen uit den Lande te vervoeren , Privilegie moet limiteeren tot het Prizie Grasw. wegens het prmlegium de vilegie van Hertog Philips van Bournon evocando en verdre beloften, welke gogne van 14^2. wanneer heedendsags den Grave moefte doen p. 71. & feq. iemand uit eens anders territoir moet JUog competeerd thans de Staateji het worden geëvoceert gefchied zulks by

B man-