Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Deel. Van 7bekomen van ongeeygend'goed\ &c 159

van haaren Heer verlaten zyn. §. 45. 46. lnft. de rer. divif. I. 2. ff.de hts qua pro derelicl. Groenew. ad §. 47. eod. (12) Geld dat te grabbel werd gefmeten. §. 45. lnft. de rer. divif. Item het geene dat de Zee uit haar felven voortbrengt, en opwerpt. §. 18. ï'nft de rerdivif. ( 13)

9 Anders, wat aangaat de geftrande goederen, dewelke door hoo^e Vloeden , of fchip - breuken verloren, of geworpen, by de Zee opgevilt, en aan Strand gevonden werden, blyven onder den eygendom van haaren voorgaanden Heer, en eygenaar, fonder dat dieby yemand anders kunnen geëygend werden. §. 47. inft. de rer. divif. /.I. Cod. de Naufrag. I. uit. ff. de incend. ruin. <gf Naufra^. V/elke Wetten metten eerften al by ons in ongebruik zyn geweeft, en ver-

n

oogenfchynelyk geleerd word, want de particulieren kunnen daarop by ons geen recht verkrygen, als met confent van den fummus imperans of H. Overigheid Latitis l oei ad ff. ïit. de A. R. £>. r.. 17.

(12) 'Er moet in alle gevallen conileeren , dat den eygenaar zoodaanige goederen weggeworpen of verhaten heeft met intentie en voorneemen om defelven niet verder te bezitten; welke intentie of ftïlfwygcnd of uytdrukkelyk kan manifefteeren, anderfints zyn het vcrloorene goederen en de geene ,.die defelven aanflaat met oogmerk om ze voor zich te behouden begaat Dievery. Vid. Voet adD. t. de A. R. D. n. 9 ö> 10. funeï. A. in cenfura forenfi p. \. I. 2. c. 3. n. 17. alwaar hy te recht leerdzo alsook//, t. n. \\. dat verlaatenc landen by ons door niemand op eygene auöoriteyt aanvaard mogen worden , zelfs niet na verloop van twee jaaren. Vid. porro Acutisf. Vinn. in Comm. ad §. 46. lnfi. de R. D. n. 2. ubi quoque ait: Sunt qui pro dereliclo habita fifco nunc adferibenda tradunt , quibus non affenttor vertim contrariam ejus hac in re fien f ent iam rationibus non contemnendis tuetur, Cl. Graswink. tr. van Opp.

Macht. torn. 1. pag. 310. in onbeheerde goederen, die ver laaten of geabandonneert zyn ; naar dat die van te voren in eygendom zyn geireefl van yemand, komt °desfisquen recht teegens zodaanigen vafltefiaan , zoo henluyden aangezeyd is , dat 2j dezelve zullen hebben weeder aantevaarden , of by gebreeke van dien , dat zy van den eygendom derfelver zullen zyn vervallen ende verfieeken: Zulks wy onderfcheidentlyk hier te Lande hebben gezien. Ende is lot deefien eynde oock by den Staat gegeeven aan het Dykrec ht, het recht van fipadefleekinge, ende het boezemrecht, van welkers befichapenheid en ge ft alt e gezien kan worden by den Heer de Groot in zyn Inleyding.

(13) Zie echter het Placaat van de Ed; Gr. Moog. Heeren Staaten van Hollanden Weftvriesland van dato 22. April 1616. te vinden Gr. Placaatb. 1 d. jol. 1256. waar by een iegelyk van wat ftaat of conditie hy zyn mag geinterdïceert is, roet eenige fchuyten of ander gereedfetjap eenige fchilpen te zoeken ofte fch^ppen aan de gronden van het Eyerland op verzoek van Philips van Volenho qq. add. Sort, d. t, c. 5, tl, 60.

Sluiten