Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 Roo m se h-Hollands-Recht. III, Boek.

Het XVI. Deel.

Van inbreng, of toefchatting van voor genote goederen. [Grot. 2. 28. 8.]

1. Collatie, of inbreng van te voor genoten deeling onderworpen is.

goederen, by zvie, en van welke goe- 5. Of een enkele gift moet werden ingebragt deren te doen. in Holland.

2. Of ook plaats beeft in Boedsl-fcbeiding, 6, In Zeeland, Vrankryk , eninBrabandc

tegen de langft-levende Vader, of 7. Bil-giften, of d-.felve voor alle deeling Moeder, over genoten Huwlyks-goed. • moeten werden ingebragt.

3. Kinds-kinderen., of, en hoe ver moeten 8. Kollen voor Studie, of, en wanneer de-

inbrengen, het gunt fy, of baar Ou- felve moeten werden ingebragt.

ders genoten hebben. 9. Koop-penningen van een Ampt, of Offi-

4. Of, en hoe ver bet gunt de Kinderen cie, of, en wanneer moeten werdeil

in de koft van baar Ouders-overwin- ingebragt. nen, inbreng en collatie voor alle

De Kinderen of Kinds-kinderen, die eenige goederen , of penningen, tot uitfetting, vordering van haar Huwlyk, Neering, Koopmanfehap, of anderfins hebben genoten, indien fy daar na met hare mede-Erfgenamen in de goederen van hare Ouders of voor-Ouders willen deelen, moeten voor alle deeling eerft inbrengen defelve genote goederen, of dc regte waarde van dien, te rekenen ten tyde dat fy het genoten hebben. /. pen. §. r. Cod. de Collat. I. 17. Cod. eod. I. 1. & tot. tit. ff. de collat. dot. I. 6.1. 12. /. 19. Cod, de collat. Sie Wurmzer. pracl. tit. 42. obf. 2. num.%. Andr. Gail lib. 1. obf. 91. num. 5. 6. het welk fo wel plaats heeft in Erfenis by Teftament, als by Verfterf, ten ware dat den Erf-maker het felve uitdruklyk had verboden. Novell. 18. §. illud. quoque auth. ex teflamento Cod. de collat. of dat iemand tot Erfgenaam was geftelt, dewelke by Verfterf, geen Erfgenaam kon wefen, in dewelke het regt van inbreng geen plaats heeft. arg. 1. 1. §. 5. Cod. de collat. gelyk ook niet in Opgaande, of Zyd-magen. Gloff. & DD. ad l. 1. Cod, de legitim. hered. Gomef. ad l. tauri 29. num. 9. Boër. decif. 302. num. 3. "Sulks dat het Regt van inbreng, om de gelykheid, en

vre-

Sluiten