is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25* )

$. 38. Hoe omtrent derzelver beëdiging te handelen.

5.39. Welk gebruik daar van te maaken?

§. 40. Verzoek van den Publieken Aanklaager om die getuigen op tegenvraagen te hooren.

%. 41. Hoe

te handelen, als de voorfz. Getuigen buiten des

Art. 38.

Waarna Commisfarisfen, in afwezigheid der Getuigen en van den Publieken Aanklaager , wiens conüderatiën zy, des noods, daarop zullen innemen , te zamen zullen overwegen, of zy dezelve Getuigen den Eed, op 't geen zy geantwoord hebben , zullen afncemen, of niet. Indien zy daaromtrent van een verfchillend gevoelen zyn, zal door hen worden gehandeld als in Art. 28.

Art. 39.

In allen gevalle zal het voorfz. Request en Bylagen, benevens de Vraagpoineten en Antwoorden der Getuigen, worden gefteld in handen van den Publieken Aanklaager , om daarvan 't noodig gebruik te maaken, 't zy tot voordzetting of ftaaking van den Proeesfe , zullende van de evengemelde antwoorden geene communicatie, Vifie noch Copie, aan den geenen ten wiens verzoeke de Getuigen zyn gehoord, worden gegeven, zoo lang het onzeker is, of hy zelf, ter dier zaake, zal moeten worden gehoord, of 't zelve Verhoor nog niet zal zyu voltrokken.

Art. 40.

Wanneer de Publieke Aanklaager ten dienfte der Juftitie noodig acht, dat dc voorfz. Getuigen ook van zyne zyde worden gehoord op zoodanige tegen-vraagen, als door hem aan Commisfarisfen overgegeven , en door dezelve goedgekeurd of naar goeddunken veranderd, zullen worden , zal hy zulks by Request verzoeken, en de Rechter, naar bevind van zaaken, zulks toeftaan of van de hand wyzen, volgends de Formulieren Litt. Y. en Z.

Art. 41.

Indien door den Producent Getuigen zya opgegeven , die buiten des Rechters Refidentie, in hetzelfde of in eee ander Departement, of ook ook buiten de Republiek, woonen en zich onthouden, zal de Rechter, na

de