is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 253 )

de Vraagpoinften in handen van den Publie-2 ken Aanklaager te hebben gefteld, om 'er,i zulks noodig achtende, Contra-Interrogato-1 rien tegen te formeeren, dezelve zenden aan de Burgerlyke Rechtbank , of het Departementaale Hof, of zoodanig Buitenlandsch Rechter, waar onder die Getuigen woonen of zich onthouden, met verzoek, by Letteren requifitoir, om dezelve daarop te heoren, en de antwoorden beiloten aan den Rechter te doen toekomen, tegens belofte en volgends Formulier, als hier voor Art. 31. Doch zal de afzending dier Brieven niet gefchieden , ten zy de Verzoekervoor de daarop te vallene onkosten onder den Secretaris zal hebben opgebragt zoodanige fomma, als door Commisfarisfen zal worden begroot.

Art. 42.

Zoodanig verzoek, als in Art. 36. is gemeld , zal ook in allen ftaat van een Crimi-, neel Proces, zelfs na het vastftellen van het, Vonnis, tot het tydftip der pronunciatie en; Exfecutie toe, vryftaan aan de Echtgenoote en Nabeftaanden van een Befchuldigden, die gevangen of afwezig is, en zal daarop door den Rechter naar bevind van zaaken worden gedisponeerd.

Art. 43.

Wanneer de Publieke Aanklaager geen of geen verder Verhoor van Getuigen meent noodig te hebben, maar van genoegzaamebewyzen voorzien te zyn, om daarop een Crimineelen Rechts-ingang tegen iemand te kunnen verzoeken, en daartoe eeH fchriftelyken voordragt met allen de ingewonnen ftukken, en aanwyzing van 't geen hy meent daar uit ten Q 4 laste

[echters lechtsgeied woonen.

%. 41.Z00lanige Verlediging ook 'n allen flaa'e van den Proeesfe vry le laten aan ie Echtgenoot ofNahelaanden van *en Befchul iigden, die afweezig of in hechtenis is.

$. 43. Hoe

een CrimineeleRechtsingang te verzoekenden daarop te deUhereeren.