Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft Eerste Brief.

en wie zou ook, in zulk een geval, dé wenfchen der vriendfchap te leur mogen ftellen?

Gy hebt eenen zwaarwichtigen post aanvaard, het ambt eens Onderzoekers $ Beoordeelaars en Richters van uwe Broederen! Vriend! wat hebt gy niet

op uwe fehouderen genomen? Van

uw oordeel hangt het nu veelal maar af* of de daden uwer medemenfchen doodj gevangenis,'geesfeling, of fchande zullen ten gevolge hebben? Het flaat aan u te beflisfcn , of eene vrouw, in j la lts van hulp, van haren man, etende; in plaats van eer, fchande zal erven: of een kind, aan galg en rad, voor het lighaam van zynen Vader zal fchrikken, en een jongeling het. meisje , dat hy eerlang ®p zyn bruidsbed dagt te omhelzen, in eenen donkeren kerker moet horen kermen! —

Uw hart gevoelt in algeheelen omvang, wat uwe uitfpraak ten gevolge kan hebben! Houdt dit gevoel ih u levendig; het zal u niet moedeloos maken, integendeel het zal in u de bewustheid verfterken, dat gy 't u ten plicht hebt gemaakt, om, voor Gods aangezicht, over de menfchen te willen richten!

Ik moest udan, myn Vriend! volgends

my-

Sluiten