Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dè MANIER van PROCEDEEREN.

Wanneer dè Rechter gelast heeft iets nader te bewijzen, én dit nader bewijs aan den Rechter word ingeleverd, moet daar van tevens Copie gegeven worden aan de partije. II, 2Ö8.

Wanneer in exfecutie arrest op roerènd goed gedaan is ^ Copie van de Acte van Arrest, en van den Inventaris, aan den Geëxecuteerden te infinueeren. II, 483. .

Wanneer een befchüldigde Copie zal bekomen.der Vraagpoimen, en van zijne antwoorden op dezelve. III. 64.

Indien recht gevraagd word op bewijs zonder bekentenis, door den Procureur Generaal Copie van zijnen Eisctt en alle de (lukken aan den befchuldigden te geven. III,

Ü7-

Hoe de kosten dier Copiën te betaalen. III, 118.

De Getuigen van den Procureur Generaal van wegen den' befenuldigden op tegen, vragen gehoord zijnde, word CoCopie. Authentiek van dezelve, en van d,e antwoorden, aan den Procureur Generaal uitgegeven. III, 121.

Hoe te handelen met het geven van Copiën in ordinair crimineel Proces. III, 129.

Van alle Vonnisfen van de Gerechtshoven tot lijfftraf, aan de Burgerlijke Rechtbank van de plaats, waar de misdaad is gepleegd, of de Gecondemneerde woont, CoP<® Authentiek te zenden, om dezelve te exfecuteeren. III,

155- „ . ....

Aan Gebannenen eene authentieke Copie van hun Vonnis mede te geven, om zig daar na ftiptelijk te gedragen» III, 156.

De Procureur Generaal mag van de Copiën, welke hij uit den Raad bekoomt, aan niemand vifie geven, nog een' nadere Copie of Extract doen maken. VI, 13.

Van welke (tukken de Vierfchaar over de misdrijven der Rechters of het Hoog Nationaal Gerechtshof, vifie en Copiën kan vorderen. VIII, 56. IX, 66.

CORPUS DELICT!. Door den openba'aren Aanklager tot het beleggen van informatien admisile verzogt zijnde, zal de Rechter bijzonderlijk letten , of 'er blijkt van het Corpus DeliÜi of onderwerp, waar in de misdaad gelegen , of waar aan dezelve gepleegd is. III, 19.

CORRECTIE. Een befchuldigden te corrigeeren , wanneer hij zig bij zijne Verhooren onbetamelijk gedraagt. III, 8a. , De Pvechtbanken en Gerechtshoven zijn bevoegd, om de Praétizijns, hunnen plicht te buiten gaande, te corrigearen.- IV, ui. V, 217. , -

e i cou*

Sluiten