Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER KONINGEN. t0

m dat zy zich Goden -bofchen gerhaakt hebben, om den Heere te tergen, (a)

V. Hoe veel Koningen zyn 9er in het Ryk van Israël federt Salomons dood geweest?

A. Deze 19: Jeroboam, Nadab, Baafe, Ela9 Zambri, Amri, Achab, Ochozias, Joram, Jehu, Joachaz, Joas, Jeroboam, Zacharias , Sellum, Manahem, Phaceja, Phacee, en Ofee.

V. Hoe lang hebben deze 19 Koningen van Israël geregeerd, en hoe waren zy in den Godsdienst?

A. Byna 254 Jaaren, en alle zyn zy afgoden-. ' dienaars geweesr.

V. Is by de vernietiging van het Ryk van Israël ook het Ryk van Juda al vernietigt geworden?

A. Neen: 130 Jaaren daar na is de laatfte Koning van Juda , Sedecias, wel met genoegzaam het geheele overfchot des volks van Nabuchodonozor gevangen naar Babel overgevoerd ; (b) doch toen ook in de Babiloni* fche overvoering heeft het volk van Juda niet opgehouden, altoos een afzonderlyk volk te zyn; is ook na eene zeventig-jaarige gevangenis wederom in het land hunner Vaderen te rug gekomen en is daar vervolgens zo lang als een eige, en aanzienelyk Volk ftaande gebleven , tot dat na Christus dood met de laatfte verwoesting van Jerufalem door de Romeinen ook hun geheel aanzien is vernietigt, ea zy de geheele waereld door verjaagt , en verftrooid zyn geworden. V,

GO 3 Kon. XIV. v. 15.' (*) 4 Ru, XXT„ «r» 2 Paralip. XXXVI. V : * ' E *

Sluiten