is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitbreiding van den grooten catholyken catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIO

VAN HET GELOOF.

in Apostelyke, en in Kerkelyke, aangaande faare dof: in ieerftellige, in kerkpïechtige ' e", in, zedeIvke i aangaande haare duurzaamheid; in lydelyke , en bhöphoudeiyke; en aangaande haare uitgebreidheid in algemcene , en in bizondere overlevel ringen. O * V. Wat zyn Goddelyke overleveringen 2 A. Leeringen, die wel van God aan de Kerk veropenbaard zyn; maar of geheel, of ten deele in de H. Schriftuur niet in (taan en ons maar van hand tot hand zyn overgeleverd

V. Wat verftaat gy door Apostelyke, en door Kerkelyke overleveringen ?

A. Door Apostelyke, die van de Apostelen en door Kerkelyke, die van de beftierders der H. Kerk na de Apostelen afkomftig zyn.

V. Wat verftaat gy door Ieerftellige, Kerkplechtige, en zedelyke overleveringen?

A. Door Ieerftellige, die de leer der Kerk betreffen , door Kerkplechtige die de -plechtigheden der H. Kerk , cn door zedelyke die onze zeden aangaan.

V. Wat door tydelyke, en onophoudelyke ?

A. Door onophoudelyke die voor altoos , cn 'door tydelyke die maar voor ee'nigeh tyd zyn ingelteld ; tot welke laatfte behoord heeft het verbod van bloed, en verdikte dieren, dat in het begin der Kerk heeft plaats gehad. O)

(a) Hand. XV H. v. 29.