Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w VOORBERICHT.

Op het levendigst hier van overtuigd, en met ene oprechte zucht voor het heil van mijn ongelukkig Vaderland bezield; maar vooral met ene tedere bekommering aangedaan over het lot van ons aankomend geflacht, en bovendien een hartelijke vriend van kinderen zijnde — is mij alles welkoom, dat tot de gelukkige opvoeding , vooral der Nederlandfche jeugd dienstbaar kan zijn.

En hoe afkerig ik wezen moge, om tusfchen mijn eigen VnrWland en andere Landen overdrevene en hatelijke vergelijkingen te maken; hoe genegen ook, om het goede en prijswaardige met te meer blijdfehap op te merken en te hartelijker dankbaarheid te roemen , wanneer het op den Vaderlandfchen grond gewasfen is; moet ik echter erkennen, dat Duhschland ons ten aanzien der bijzondere , zo wel als openbare, opvoeding in vele opzichten aanmerkelijk voor uit is, en verre te boven ftreeft.

Ik kon hier over breder uitweiden, ware het niet, dat ik ftraks daarop terug komen moet.

Duhschland heeft ons dan niet alleen verfcheidenc afzonderlijke bijdragen, tot het ene of andere gedeelte van he e^vak der opvoeding

Sluiten