Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 ONDERSTEUNING DER ZEDELIJKHEID

daar voor liefde te verwekken. Daarom moeten ook zodanige beweegredenen, die van de gevolgen der daden ontleend zijn, niet uitgefloten worden , zodra flechts daar bij door voorzichtigheid het misbruik worde verhoed. Daarenboven moet i) de betrekking, waar in de gevolgen van goed en kwaad tot elkander Haan, zorgvuldig in acht genomen worden , wijl 'er anders gene juiste Waardering van in de zie! des kwekelings kan ontftaan. De algemene regel, dien men daar bij heeft in acht te nemen, is deze: „Hoe minder de goede of kwade gevolgen van het blote toeval afhangen, hoe meer zij in het innerlijke wezen der gezindheid of der daad gegrond zijn, van des te meer gewigt zijn zij, en heeft het tegenovergefielde plaats, van des te minder »)." Doch in de toepasfing van dezen regel moet ook 3) deels de ouderdom des kwekelings, deels zijn perfoneel karakter in aanmerking komen, wijl, zonder dat, het gebruik van denzelven geheel gene uitwerking hebben zou.

Aanmerkingen. 1) Ingevolge van den bovengemelden grondregel, zal de volgende rangfehikking onder de voor- en nadelen, door welke men op den wil de; kinderen te werken heeft, plaats moeten hebbenDe eerfte plaats beten de* onmiddelijke inwendige gevolgen, de veredeling of verlaging der ziel, die daar door bewerkt wordt. B. V. Yverige befchaving des verftands, door nuttige kundigheden, veredelt de zielsvermogens, maakt den mensch gefchikt en bruikbaar voor de wereld. . Verzoenelijkheid verè'-

ddt

Sluiten